สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
              ชื่อโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า โค้งอยู่เบื้องล่างของสมอและอยู่ตรงกลางช่อชัยพฤกษ์ โดยช่อชัยพฤกษ์นั้นโค้งออกโอบล้อมสองข้างทั้งซ้ายและขวา ภายในมีป้อมปืนอยู่ตรงกลางช่อชัยพฤกษ์  มีกระดาษและปากกาขนนกอยู่บนป้อมปืน เหนือกระดาษและปากกาขนนกคือชวาลา ซึ่งส่องแสงสว่างประกายเจิดจ้า
          ชวาลา                         หมายถึง          แสงสว่าง ความรู้ทางปัญญา
          กระดาษ ปากกาขนนก   หมายถึง          การให้ความรู้แก่นักเรียน
          ป้อมปืน                        หมายถึง          ป้อมพระจุลจอมเกล้า
          ช่อชัยพฤกษ์                 หมายถึง          การมีระเบียบวินัย
          สมอเรือ                        หมายถึง           อยู่ในความอนุเคราะห์ของกองทัพเรือ