ปรัชญา / วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญาโรงเรียน
          สุวิชาโน  ภวํ   โหติ (ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ)

วิสัยทัศน์โรงเรียน
          โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า จัดการศึกษาตามมาตรฐานโดยเน้นคุณธรรม นำความรู้ สู่ศตวรรษ   ที่ 21 บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง