อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
           ความรู้ดี คุณธรรมเด่น เน้นจิตอาสา
 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
            คุณธรรมดี กีฬาเด่น เน้นสิ่งแวดล้อม