ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

          ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน  ดังนี้

ระดับชั้น เพศ รวมนักเรียน ห้องเรียน
ชาย หญิง
อนุบาล 2 8  9 17 1
อนุบาล 3 17 9  26 1
รวม 25  18 43 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 28 8 36 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 14 24 38 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 18 24 42 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 20 13 33 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 29 24 53 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 26 26 52 2
รวม 135 119 254 8
มัธยมศึกษาปีที่ 1 21 25 46 2
มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 18 32 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 14 14 28 1
รวม 45 40 95 4
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 205 177 392 14

รวมนักเรียนทั้งหมด 392 คน

**ข้อมูลบันทึกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562