กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 225.75 KB
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.84 KB
พรบ. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 446.96 KB
พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 188.15 KB
พรบ.การอำนวยความสะดวก 2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 88.17 KB
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67.77 KB
กฏ ก.ค.ศ ว่าการเลื่อนขั้นเงินเดือน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 111.69 KB
พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 446.96 KB