คณะผู้บริหาร

นางสาวเปรมอนันต์ เต่าทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาววนิดา กาศักดิ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นายชูพันธ์ สังเนตร
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นายฐาปนันท์ ยางธิสาร
หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล

นางสาวอำนวยพร แหวนทอง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ