ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนันทนา เต่าทอง
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววนิดา กาศักดิ์
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายชูพันธ์ สังเนตร
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายฐาปนันท์ ยางธิสาร
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอำนวยพร แหวนทอง
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :