กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนันทนา เต่าทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางมณฑิตา อมรวิริยะนนท์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวอังคณา เอี่ยมบุญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวศรีวรรณ พึ่งชื่น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวพรรณี ปักษา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1