กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวชลธิชา แก้วไชยชาติ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววนิดา กาศักดิ์
ครู คศ.1

นายอิศรา ศรัทธาพันธ์
ครูผู้ช่วย