วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวชลธิชา แก้วไชยชาติ
ครู คศ.1
หัวหน้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววนิดา กาศักดิ์
ครู คศ.1

นายอิศรา ศรัทธาพันธ์
ครู คศ.1