ครูพี่เลี้ยง

นางสุวพิชญ์ สุขเกษม
ครูพี่เลี้ยงฝ่ายประถมศึกษา

นางสาวเชิญขวัญ แก้วสุวรรณ
ครูพี่เลี้ยงฝ่ายปฐมวัย