กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวทิพวรรณ ดวงศรี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวอำนวยพร แหวนทอง
ครู คศ.3

นายสิทธิชัย ใยอิ่ม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสุนารี นรานุต
ครู คศ.3