กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชูพันธ์ สังเนตร
ครู คศ.2

นายสุรพงศ์ คำต่าย
ครู คศ.1