กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางพัชราวลัย ไตรภพโชติสกุล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ