กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางปิยวรรณ พวงคำไพโรจน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ