คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายปิยพันธ์ เต่าทอง
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสัมฤทธิ์ บุญอุทิศ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายมานัส จันทร์ตรี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายฉะอ้อน เชื่อมทอง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษฎา จันทร์งาม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : เรือตรีทวี แช่มชื่น
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางบุศรินทร์ มะลิแย้ม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายธนเดช พันธุ์ฟัก
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางบุศรา เสียงดัง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน/ชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : พระรัชพล อุตตโม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : พระไพฑูรย์ ถิรสีโล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอำนวยพร แหวนทอง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเปรมอนันต์ เต่าทอง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ