คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชลิตา จิตหมั้น
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงญาณิศา หว่างแทน
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียนฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงบุญสิตา จันทรา
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงลลิตา จะโนรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียนฝ่ายสวัสดิการ
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจันทร์สุดา สีหราช
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียนฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
ระดับชั้น : ม.3